Aktuelles

Aktuelles2023-08-05T20:09:58+02:00

Neuigkeiten beim ÖCHER PLATT e.V.

1205, 2023

Nohroff (Richard Wollgarten)

Der ÖCHER PLATT e. V. trauert um seinen langjährigen Präsidenten Richard Wollgarten. Noch zu Lebzeiten hinterließ er uns folgende tröstende bzw. aufmunternde Zeilen: „Lejjv Lü, söd vöör d’r Dued net bang!
 Ze sterve es mär Övverjang!“ Lejjve Richard, Merssi, dubbele Merssi, vöölmoels Merssi, hömmele Mellejuene Dank!

2411, 2022

Nohroff (Dr. Karl Allgaier)

En Öcher Truur litt ejjen Luet: Ose lejjve Karl es duet, Frönd net mär van os Heämetstadt, ouch van os Modderesproech, et Platt. Heä wor van os ne Huechstudierde e dütsche Zonge, ne Jeliehrde, deä, wi me spruech a Worm än Pau vöör Zitte, vööl ze sage hau. Än met si uusnahms-fröndlich Weäse kuuent heä uus uurooet Schrefte leäse, di oserenge net verstong, wi fröjjher Öcher Platt ens klong. Os Modderesproech ze ongersöcke, doe en Jrammatik ruuszeplöcke, Vokale, hömmele Diphtonge, dat es höm extra jot jelonge. Weswäje ose Karl versterkt hat aan d’r Sproechschatz metjewerkt. Vazeäraa nuun de Öcher wesse, wi seij een Platt Wöet schrive mösse.

2009, 2019

Neues Hörbuch mit CD: „Maler Klecksel“ wurde „Möeler Wissquaaß“

Your Content Goes Here Your Content Goes Here Engs September könt e nöjj Böjjelche een os Modderesproech eruus. De Vörlag wor d’r „Maler Klecksel“ van d’r Wilhelm Busch. Op Öcher Platt wooed dat d’r „Möeler Wissquaaß“. Ich, sätt d’r Jeck, han et Orrejenal een et Öcher Platt „övversatze“. Met de Hölp van d’r Verein Öcher Platt brenge dat d’r Meinolf Bauschulte än ich eruus. [...]

Nach oben