Nohroff (Dr. Karl Allgaier)

2023-07-15T10:42:18+02:00

En Öcher Truur litt ejjen Luet: Ose lejjve Karl es duet, Frönd net mär van os Heämetstadt, ouch van os Modderesproech, et Platt. Heä wor van os ne Huechstudierde e dütsche Zonge, ne Jeliehrde, deä, wi me spruech a Worm än Pau vöör Zitte, vööl ze sage hau. Än met si uusnahms-fröndlich Weäse kuuent heä uus uurooet Schrefte leäse, di oserenge net verstong, wi fröjjher Öcher Platt ens klong. Os Modderesproech ze ongersöcke, doe en Jrammatik ruuszeplöcke, Vokale, hömmele Diphtonge, dat es höm extra jot jelonge. Weswäje ose Karl versterkt hat aan d’r Sproechschatz metjewerkt. Vazeäraa nuun de Öcher wesse, wi seij een Platt Wöet schrive mösse.