Nohroff (Dr. Karl Allgaier)

24. November 2022

En Öcher Truur litt ejjen Luet:
Ose lejjve Karl es duet,
Frönd net mär van os Heämetstadt,
ouch van os Modderesproech, et Platt.

Heä wor van os ne Huechstudierde
e dütsche Zonge, ne Jeliehrde,
deä, wi me spruech a Worm än Pau
vöör Zitte, vööl ze sage hau.

Än met si uusnahms-fröndlich Weäse
kuuent heä uus uurooet Schrefte leäse,
di oserenge net verstong,
wi fröjjher Öcher Platt ens klong.

Os Modderesproech ze ongersöcke,
doe en Jrammatik ruuszeplöcke,
Vokale, hömmele Diphtonge,
dat es höm extra jot jelonge.

Weswäje ose Karl versterkt
hat aan d’r Sproechschatz metjewerkt.
Vazeäraa nuun de Öcher wesse,
wi seij een Platt Wöet schrive mösse.

Trotz singe Sproech-Kaprizies
än singe Dokter ongerdess
es ose Karl allezeleäve
van Hazzensjronk beschejjde bleäve.

Dat – nömmt d’r Dechter sich eruus –
maht iesch en echte Jrüede uus.
Dat noch ens fengt sue jau mer net.
Dröm Karl d’r Jrueße: Schloff e Fred!

Uli Wollgarten
(zum Tod von Karl Allgaier)

Foto: Bernd Büttgens