Nohroff (Richard Wollgarten)

12. Mai 2023

Der ÖCHER PLATT e. V. trauert um seinen langjährigen Präsidenten Richard Wollgarten.

Noch zu Lebzeiten hinterließ er uns folgende tröstende bzw. aufmunternde Zeilen:

„Lejjv Lü, söd vöör d’r Dued net bang!

Ze sterve es mär Övverjang!“

Lejjve Richard,
Merssi, dubbele Merssi, vöölmoels Merssi, hömmele Mellejuene Dank!

Foto: Andreas Schmitter